Link-uri sponsorizate

Indemnizatie crestere copil Legea completa


3536 vizualizari
Indemnizatie crestere copil  Legea completa 2017
Link-uri sponsorizate
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 111 din 8 decembrie 2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 10 decembrie 2010
Datorită dificultăţilor de susţinere a măsurilor de protecţie socială plătite din bugetul de stat, în
anul 2010, prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului
bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul menţinerii totuşi a acordării unor
drepturi, s-a reglementat diminuarea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu 15%.
În pofida unor uşoare îmbunătăţiri ale stării economice, condiţiile financiare se menţin în
continuare dificile, activitatea economică din România înregistrată în ultimele luni fiind încă
marcată de recesiune.
În vederea eficientizării programului de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau,
după caz, a stimulentului de inserţie lunar, acesta a fost reanalizat ţinându-se cont de durata de
acordare şi de principiile de finanţare din alte state membre ale Uniunii Europene care au
indemnizaţii similare.
Situaţia economică actuală impune utilizarea eficientă a resurselor bugetului de stat, inclusiv a
resurselor financiare pentru asigurarea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz,
a stimulentului de inserţie lunar, rezultând necesitatea regândirii acestui program din punctul de
vedere al perioadei de acordare, al condiţiilor de eligibilitate, precum şi al cuantumurilor acordate.
Conform programului cuprinzător anticriză susţinut de Fondul Monetar Internaţional, Uniunea
Europeană şi Banca Mondială, măsurile luate de România trebuie să conducă la normalizarea
condiţiilor financiare şi la pregătirea redresării economice, măsurile luate urmând a fi puse în
aplicare începând cu luna ianuarie 2011.
Ţinând cont de grupul-ţintă vizat de prevederile prezentului act normativ, precum şi de termenul
minim necesar din punct de vedere administrativ pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse,
în considerarea faptului că elementele sus-menţionate trebuie luate în calcul la fundamentarea
bugetului de stat pentru anul 2011, vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a
cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei
de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 1
Prevederile art. 2 - 29 reglementează drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii se nasc
începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2),
începând cu această dată.
ART. 2
(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii
copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente,
venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri
supuse impozitului, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi de o indemnizaţie
lunară;
b) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie
lunară.
(2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se stabileşte în cuantum de 75% din media
veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de
3.400 lei.
(3) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabileşte în cuantum de 75% din media
veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de
1.200 lei.
(4) Pentru copilul cu handicap concediul pentru creşterea copilului se acordă până la împlinirea
de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă se acordă în cuantum de 75% din media
veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de
3.400 lei.
(5) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi din perioadele în care
persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de
stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu
caracter special care reglementează concedierile colective;
b) s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a
municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
c) au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
d) au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi
recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de
muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de
muncă şi boli profesionale, republicată;
e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
f) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără
încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare,
potrivit legii;
g) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
h) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap;
i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului;
j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi
începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea
nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
k) şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi,
mobilizaţi sau în prizonierat;
m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar sau, după caz,
universitar şi postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, în
ţară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din
motive medicale;
n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de art. 20 şi 21 din Hotărârea Guvernului nr.
567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările
ulterioare;
o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi
începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi,
organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar,
organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an
calendaristic;
q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de
zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte
forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi,
cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a
învăţământului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate
potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri
de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar,
cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau,
după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar şi
postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fără
examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data
de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare
profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile
legii;
v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical
superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea
primului rezidenţiat după absolvire.
(6) În vederea acordării drepturilor prevăzute la alin. (1), persoanele care au realizat activităţi
profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere
în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate
realizate în aceste state în condiţiile prevăzute de acesta.
(7) Opţiunea beneficiarului prevăzută la alin. (1) se exprimă în scris, pe bază de cerere, şi nu
poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.
ART. 3
(1) Veniturile din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole prevăzute la art. 2
alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) şi (2) şi art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă valoarea obţinută după aplicarea cotei de
impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de
venit.
(2) Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru
creşterea copilului reprezintă, după caz:
a) suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul al impozitului determinate ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din
venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni şi a deducerii personale acordate pentru
luna respectivă şi contribuţiile la fondurile de pensii facultative, precum şi cotizaţia sindicală plătită
în luna respectivă pentru veniturile din salarii, la locul unde se află funcţia de bază;
b) suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul al impozitului determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare
loc de realizare a acestora, pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri;
c) suma încasată de persoana îndreptăţită, calculată potrivit legii de către plătitorul acesteia,
pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6);
d) suma încasată de persoana îndreptăţită care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar
care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;
e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi
independente determinat în condiţiile legii;
f) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi agricole
determinat în condiţiile legii.
(3) Pentru persoanele care realizează venituri din salarii, solde/salarii din funcţie, venitul brut
reprezintă salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natură
salarială ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.
(4) În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe
surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.
(5) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent venituri supuse
impozitului atât în ţară, cât şi în statele care aplică Regulamentul, se iau în calcul doar veniturile
realizate în ţară.
ART. 4
(1) În calculul celor 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) se includ şi fracţiunile de lună în care s-au
realizat venituri supuse impozitului, precum şi cele în care solicitanţii s-au aflat în situaţiile
prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6), considerate lună întreagă.
(2) Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea
lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat în una sau mai
multe dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6).
(3) Prin excepţie, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un
număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alin. (2).
(4) În situaţia în care naşterea copilului se produce înainte de termen, perioada prevăzută la art. 2
alin. (1) se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data prezumată a naşterii,
certificată de medicul de specialitate.
ART. 5
(1) Cuantumul indemnizaţiilor lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) - (4) se majorează cu 600 lei
pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea
copil provenit dintr-o astfel de naştere.
(2) Pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu
handicap, cuantumul alocaţiei de stat prevăzut de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru
copii, republicată, se stabileşte la 200 lei.
ART. 6
(1) După împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu excepţia copilului cu handicap,
persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţia
lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la concediu fără plată pentru creşterea copilului
până la vârsta de 2 ani.
(2) Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se
depune şi se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certifi

Te-ar putea interesa si:

Lasa un comentariu