Custom Search
Tandarica Altfel  un Festival pentru toate gusturile, pentru toate varstele

Indemnizatie Crestere Copil Legea CompletaDISTRIBUITI Distribuiti pe Facebook, Google+ si Twitter
2455 afisari Afisarile articolului
Indemnizatie crestere copil  Legea completa 2015
Link-uri sponsorizate

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 111 din 8 decembrie 2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 10 decembrie 2010
Datorită dificultăţilor de susţinere a măsurilor de protecţie socială plătite din bugetul de stat, în
anul 2010, prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului
bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul menţinerii totuşi a acordării unor
drepturi, s-a reglementat diminuarea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu 15%.
În pofida unor uşoare îmbunătăţiri ale stării economice, condiţiile financiare se menţin în
continuare dificile, activitatea economică din România înregistrată în ultimele luni fiind încă
marcată de recesiune.
În vederea eficientizării programului de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau,
după caz, a stimulentului de inserţie lunar, acesta a fost reanalizat ţinându-se cont de durata de
acordare şi de principiile de finanţare din alte state membre ale Uniunii Europene care au
indemnizaţii similare.
Situaţia economică actuală impune utilizarea eficientă a resurselor bugetului de stat, inclusiv a
resurselor financiare pentru asigurarea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz,
a stimulentului de inserţie lunar, rezultând necesitatea regândirii acestui program din punctul de
vedere al perioadei de acordare, al condiţiilor de eligibilitate, precum şi al cuantumurilor acordate.
Conform programului cuprinzător anticriză susţinut de Fondul Monetar Internaţional, Uniunea
Europeană şi Banca Mondială, măsurile luate de România trebuie să conducă la normalizarea
condiţiilor financiare şi la pregătirea redresării economice, măsurile luate urmând a fi puse în
aplicare începând cu luna ianuarie 2011.
Ţinând cont de grupul-ţintă vizat de prevederile prezentului act normativ, precum şi de termenul
minim necesar din punct de vedere administrativ pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse,
în considerarea faptului că elementele sus-menţionate trebuie luate în calcul la fundamentarea
bugetului de stat pentru anul 2011, vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a
cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei
de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 1
Prevederile art. 2 - 29 reglementează drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii se nasc
începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2),
începând cu această dată.
ART. 2
(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii
copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente,
venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri
supuse impozitului, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi de o indemnizaţie
lunară;
b) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie
lunară.
(2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se stabileşte în cuantum de 75% din media
veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de
3.400 lei.
(3) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabileşte în cuantum de 75% din media
veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de
1.200 lei.
(4) Pentru copilul cu handicap concediul pentru creşterea copilului se acordă până la împlinirea
de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă se acordă în cuantum de 75% din media
veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de
3.400 lei.
(5) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi din perioadele în care
persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de
stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu
caracter special care reglementează concedierile colective;
b) s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a
municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
c) au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
d) au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi
recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de
muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de
muncă şi boli profesionale, republicată;
e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
f) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără
încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare,
potrivit legii;
g) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
h) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap;
i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului;
j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi
începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea
nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
k) şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi,
mobilizaţi sau în prizonierat;
m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar sau, după caz,
universitar şi postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, în
ţară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din
motive medicale;
n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de art. 20 şi 21 din Hotărârea Guvernului nr.
567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările
ulterioare;
o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi
începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi,
organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar,
organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an
calendaristic;
q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de
zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte
forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi,
cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a
învăţământului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate
potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri
de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar,
cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau,
după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar şi
postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fără
examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data
de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare
profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile
legii;
v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical
superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea
primului rezidenţiat după absolvire.
(6) În vederea acordării drepturilor prevăzute la alin. (1), persoanele care au realizat activităţi
profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere
în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate
realizate în aceste state în condiţiile prevăzute de acesta.
(7) Opţiunea beneficiarului prevăzută la alin. (1) se exprimă în scris, pe bază de cerere, şi nu
poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.
ART. 3
(1) Veniturile din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole prevăzute la art. 2
alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) şi (2) şi art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă valoarea obţinută după aplicarea cotei de
impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de
venit.
(2) Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru
creşterea copilului reprezintă, după caz:
a) suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul al impozitului determinate ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din
venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni şi a deducerii personale acordate pentru
luna respectivă şi contribuţiile la fondurile de pensii facultative, precum şi cotizaţia sindicală plătită
în luna respectivă pentru veniturile din salarii, la locul unde se află funcţia de bază;
b) suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul al impozitului determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare
loc de realizare a acestora, pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri;
c) suma încasată de persoana îndreptăţită, calculată potrivit legii de către plătitorul acesteia,
pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6);
d) suma încasată de persoana îndreptăţită care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar
care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;
e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi
independente determinat în condiţiile legii;
f) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi agricole
determinat în condiţiile legii.
(3) Pentru persoanele care realizează venituri din salarii, solde/salarii din funcţie, venitul brut
reprezintă salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natură
salarială ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.
(4) În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe
surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.
(5) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent venituri supuse
impozitului atât în ţară, cât şi în statele care aplică Regulamentul, se iau în calcul doar veniturile
realizate în ţară.
ART. 4
(1) În calculul celor 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) se includ şi fracţiunile de lună în care s-au
realizat venituri supuse impozitului, precum şi cele în care solicitanţii s-au aflat în situaţiile
prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6), considerate lună întreagă.
(2) Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea
lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat în una sau mai
multe dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6).
(3) Prin excepţie, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un
număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alin. (2).
(4) În situaţia în care naşterea copilului se produce înainte de termen, perioada prevăzută la art. 2
alin. (1) se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data prezumată a naşterii,
certificată de medicul de specialitate.
ART. 5
(1) Cuantumul indemnizaţiilor lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) - (4) se majorează cu 600 lei
pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea
copil provenit dintr-o astfel de naştere.
(2) Pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu
handicap, cuantumul alocaţiei de stat prevăzut de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru
copii, republicată, se stabileşte la 200 lei.
ART. 6
(1) După împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu excepţia copilului cu handicap,
persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţia
lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la concediu fără plată pentru creşterea copilului
până la vârsta de 2 ani.
(2) Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se
depune şi se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certifi
Vezi Galeria Foto

Klaus Iohannis a promulgat legea indemnizatiilor pentru mame 2015 Bucuresti

Festivalul International TEATRU, STRADA si COPIL, la Tandarica! 2015 Bucuresti

Incepe festivalul international Teatru, Strada si Copil, partea a doua! 2015 Bucuresti

Link-uri sponsorizateSubiecte pe aceeasi tema din Mamicile Vor Sa Stie

Klaus Iohannis a promulgat legea indemnizatiilor pentru mame


In cursul zilei de luni, 18 aprilie 2016, presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis a facut un anunt indelung asteptat de mamici: a semnat decretul de promulgare a legii cu privire la indemnizatia de crestere a copilului.Klaus Iohannis a promulgat legea privind ...

6 motive sa iti porti copilul


Este la indemana. Cu un sistem ergonomic ai libertate de miscare, nu trebuie sa te ingrijorezi la fiecare treapta sau bordura, ca si in cazul caruciorului.  Scoicile, landourile, si scaunele de masina detasabile sunt la fel de ...

Cum sa cresti copilul in siguranta


Suntem siguri ca iti doresti sa ii oferi copilului tau siguranta totala. Evident, pentru acest lucru, trebuie sa te uiti in mai multe directii: acasa, mai ales in camera copilului, in jurul casei, eventual prin parcurile frecventate si in masina, daca este cazul.Astfel, ...

Am voie sa stau multe ore la calculator daca sunt insarcinata?


Multe doamne se intreaba: Am voie sa stau multe ore la calculator daca sunt insarcinata? De-a lungul timpului s-a observat o crestere a numarului gravidelor care ...

Plante pentru stimularea fertilitatii


Efectele minunate ale plantelor folosite in timpurile stravechi dau rezultate minunate si in zilele noastre.In cazul infertilitatii exista o serie de plante care stimuleaza fertilitatea si ajuta cuplurile ...

Laptisor de matca


Laptisorul de matca este un produs apicol cu proprietati exceptionale care consumat cu atentie poate avea efecte miraculoase asupra corpului omenesc, prin vindecarea si ameliorarea multor boli.Are atatea efecte pozitive asupra organismului, incat poate fi considerat pe drept cuvat un adevarat "elixir ...

Insarcinata dupa 40 de ani


Din ce in ce mai multe femei in ziua de azi intarzie sa devina mamici, pentru ca nu sunt pregatite, nu pot abandona jobul, nu au un partener potrivit sau multe alte motive.Tocmai din aceasta cauza tot mai multe devin mame dupa 40 de ani.O sarcina dupa varsta de 40 de ani poate aduce o satisfactie ...

Ruptura uterina


Ruptura uterina reprezinta o ruptura a peretelui uterului.Acest gen de ruptura poate pune in pericol viata mamei si a copilului.Aproape 70% din rupturile uterine se datoreaza dehiscentei cicatricelor ...

Medicamente interzise celor mici


Dupa venirea celui mic pe lume orice stare de rau a acestuia ne sperie si dam repede fuga la trusa cu medicamente. Insa la cei mici este absolut interzis administrarea medicamentelor.Aspirina este una din medicamentele interzise celui mic. Aceasta poate declansa sindromul Reye sau poate duce chiar ...

Rubeola congenitala


Rubeola congenitala este un grup de afectiuni ce apare la un nou-nascut in momentul in care mama acestuia a fost afectata cu acest virus in primele luni de sarcina. In unele cazuri de rubeola congenitala la fat poate ajunge la decesul acestuia. In functie de momentul in care mama a fost infectata ...

Convulsiile febrile la copii


Cu totii suntem ingrijorati cand micutul este bolnav. Nici nu ne dam seama cand trecem de la ingrijorare la starea de panica. Cand bebelusul are febra si aceasta creste ingrijorator de brusc, ajunge pana la 40.5 grade vorbim de criza febrila. Aceasta se caracterizeaza prin respiratie greoaie la copil, ...

Roaderea unghiilor


Acest obicei prost cu roaderea unchiilor il intalnim cel mai des la copii. Dar totusi nu uitam ca sunt destui adulti cu acelasi obicei.Fiecare dintre noi cred ca cel putin o data si-a ros unghiile fie copil sau adult. La cei mici roaderea unghiilor este un fel de ...

Atacul de panica


Atacul de panica este o stare emotionala insotita de simptome fizice cum ar fi bataile rapide ale inimii, incapacitatea de a misca, spaima etc.Copii au atacuri de panica repetate si neasteptate care pot tine de la cateva minute la cateva ore. De obicei copii ...

Copiii si animalele de companie


De cate ori cel mic va rugat sa-i luati un prieten de joaca dar nu stiti ce sa faceti? Noi va oferim cateva sfaturi in alegerea animalului de companie:Pentru siguranta si mai ales pentru sanatatea celui mic trebuie neaparat sa aveti grija ce animal de companie ...

Remedii pentru a scapa de tuse


Anotimpul rece si ploios tocmai ce a venit si o data cu acesta ne alegem cu o raceala pe cinste si mai ales cu tusea ce nu ne da deloc pace. Daca nu tratezi tusea inca de la ...

Metode pentru a ramane insarcinata


Iti doresti din tot sufletul un copil, insa acest lucru intarzie sa apara? Iata cateva sfaturi pentru a ramane insarcinata mai repede:Opreste contraceptiaPoti ramane insarcinata imediat ce ai renuntat la metodele ...

Metode de contraceptie


Exista mai multe metode prin care putem evita o sarcina.Putem apela atat la metodele naturale cat si la cele  moderne.Printre metodele naturale se numara: metoda calendarului, coitul intrerupt, metoda temperaturii bazale, abstinenta totala, metoda mucusului ...

Alimente refuzate de copii


Este binecunoscut faptul ca majoritatea copiilor sunt mai mult sau mai putin mofturosi atunci cand vine vorba de mancare.De cate ori nu te-ai confruntat cu refuzul micutului de a manca? Motivele sunt diverse: fie aspectul, culoarea, mirosul nu i-au placut....

Scaderea in greutate a nou nascutului un motiv de ingrijorare


Dupa o sarcina normala si o nastere la timp bebelusul trebuie sa aiba o greutate de aproximativ 3200 grame. Aceasta greutate variaza intre 2800 si 4000 grame.Toate mamicile sunt ingrijorate cand, inca ...

Somnul de dupa-amiaza. Necesar sau nu?


Cand vine vorba de somnul de dupa-amaiza, au loc adevarate dispute intre parinti si copii. Somnul este foarte important pentru starea generala de sanatate si pentru copiii mici in general un somn de pranz este necesar.Copiii se dezvolta fizic si psihic in ...

Cum sa il inveti pe cel mic sa isi lege sireturile


Legatul sireturilor reprezinta o mare provocare pentru copil, una care ii creeaza adesea frustrari. Majoritatea prichindeilor isi pierd interesul atunci cand simt ca lucrurile devin prea dificile sau par sa fi inteles totul intr-o zi, doar pentru a uita totul in ziua ...

Cum sa ii spui copilului ca vrei sa divortezi


In zilele noastre o treime din casatorii esueaza si se finalizeaza printr-un divort sau o separare a parintilor. Daca pentru tine despartirea de partener este un esec peste care vei trece cu ...

Cum alungam frica de doctor


Desi menirea doctorilor este de a face bine, de cele mai multe ori copiilor le este teama de acestia si refuza sa se lase consultati sau incep sa planga la vederea halatului alb. Din aceasta cauza comunicarea dintre copil si doctor devine de multe ori dificila, copilul ...

Ce mancam dupa sarcina


Dupa nastere, poate vei suferi o deceptie legata de kilogramele ramase in urma sarcinii. Alimentatia sanatoasa este un factor cheie pentru starea de sanatate a ta si a bebelusului. Trebuie sa ai grija sa obtii necesarul zilnic de nutrienti din mancare, asa ca nu te ...

Masajul bebelusului


Fiecare bebelus doreste sa se simta in siguranta si la caldura, inconjurat de dragostea parintilor. Masajul este cea mai usoara metoda de a-i intari acestuia senzatia ca este ocrotit.Masajul este o arta practicata zilnic si de ...

Tratamente impotriva negilor


Negii cunoscuti si sub denumirea de veruci nongenitale  sunt excrescente ale pielii inofensive, noncanceroase produse de papiloma virusul uman. Acest virus produce o crestere rapida a stratului superficial al pielii, rezultand un neg.Negii se transmit  prin contactul direct cu o persoană ...

Cum se infasa corect un bebelus


A-ti infasa propriul copil inseamna a-i oferi protectia si caldura de care are nevoie in primele luni de viata.  De cele mai multe ori, infasatul bebelusului presupune ...

Sifilisul Congenital


Sifilisul sau luesul congenital este o infectie grava, cu potential letal, intalnita la sugari. O gravida infectata are sanse de 40% sa nasca un copil ...

Vulvodinia


Vulvodinia este durerea care apare in jurul vaginului femeii si este adesea trecuta cu vederea si nerecunoscuta ca fiind o problema. Vulvodinie inseamna “vulva dureroasa”. Vulva este zona din jurul deschiderii vaginului. Ea este alcatuita din labii, clitoris si ...

Ochelarii de vedere si de soare


Ochelarii de vedere, dincolo de rolul de corectori ai vazului reprezinta si acesorii vestimentare, alaturi de ochelarii de soare. Fie ca ...

Ce sunt polipii colonici


Polipii sunt mici zone de crestere la nivelul mucoasei. De obicei apar la nivelul esofagului colonului,uterului, stomacului, sinusurilor, vezicii urinare sau intestinului subtire.Majoritatea polipilor din colon nu sunt ...

Intarcarea


Intarcarea copilului este o noua etapa si faca parte din dezvoltarea copilului. Intarcarea trebuie sa fie un proces treptat, ea fiind importanta nu numai pentru bebelus ci si pentru mama, si ar trebui sa reprezinte in final o experienta ...

Pielea uscata la copii


Xerosis cunoscuta si sub denumirea de piele uscata, eczema sau dermatita atopica e o problema fundamentala atat in cazul copiilor cat si in cazul adultilor.Aceasta ...

Glanda tiroida


Tiroida este una dintre cele mai importante glande din corpul uman. Are o forma de fluture si cantareste doar 20 grame.Glanda tiroida este situata in regiunea gatului, formata din doi lobi uniti printr-un istm. Ea ...

Sindromul Edwards


Trisomia 18 cunoscuta si ca sindromul Edwards este o boală cromozomială foarte gravă caracterizată printr-un sindrom plurimalformativ datorat prezenţei unui cromozom 18 suplimentar.Majoritatea embrionilor cu trisomie ...

Acte necesare pentru dosarul de Indemnizatie Crestere Copil


* Va prezentam actele necesare pentru dosarul de Indemnizatie Crestere Copil * *cerere (Anexa 1 la HG nr.52/31.01.2011); * actul de identitate al solicitantului - (copie şi original); * certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original), hotărârea ...

Menopauza


Menopauza este o etapă naturală în viaţa unei femei. În general se instalează între 45 şi 55 de ani. Menopauza, numită medical şi climacterium (greacă: klimacter - perioadă critică în viaţa cuiva), începe printr-un declin ...

Botulismul la copii


Botulismul este o afectiune rara, de o gravitate considerabila, cauzata de o toxina produsa de o bacterie numita Clostridium botulinum, toxina care se numara printre cele mai puternice otravuri cunoscute. Toxina botulinică blochează ...

RH ul negativ si sarcina


Antigenul D sau factorul Rh determina clasificarea eritrocitelor in doua tipuri: eritrocitele care prezinta factor Rh si atunci ele se numesc Rh pozitive si eritrocite care nu prezinta factor Rh, fiind Rh negativ.Cu tot tamtam-ul legat ...

Cum ii convingem pe copii sa manance legume


Rugaminti fierbinti, promisiuni ce implica o rasplata, avionase cu mancare si multe altele- acestea sunt clasicii "asi din maneca" ai unui parinte care incerca sa-si determine copilul sa manance legume. ...

Am voie sa beau alcool daca sunt insarcinata


Suntem siguri ca v-ati intrebat cel putin o data “Am voie sa beau alcool daca sunt insarcinata ?”. In urma unor studii se pare ca alcoolul afecteaza foarte mult fatul. In principal, medicii observa afectiuni ale fetei, ...

Diabetul zaharat juvenil


Diabetul zaharat este o afectiune endocrina si metabolica cea mai frecventa in copilarie, caracterizata printr-o crestere permanenta a glicemiei, insotita sau nu de semne clinice, fiind cauzata de alterarea secretiei de insulina sau perturbarii ...

Sportul in timpul sarcinii


Exercitiile fizice pot face minuni in perioada de sarcina. Iti vor schimba dispozitia, vei putea dormi mai bine si intensitatea durerilor din timpul ...

Importanta somnului bebelusilor


Pentru multi dintre noi, somnul nu este nimic altceva decat o intindere temporala, o perioada suspendata despre care nu stim nimic si in care, credem noi, nu se intampla nimic. Cu toate acestea, el ...

Am voie sa mananc picant in timpul sarcinii


Sarcina este un moment special in viata oricarei femei si visul multora dintre acestea dintotdeauna. Trebuie sa avem grija, totusi, la dieta ...

Ce este ADHD


ADHD inseamnă Deficit de Atentie sau Tulburare Hiperkinetica si este una dintre cele mai frecvente afectiuni comportamentale intalnite atat la copii cat si adolescenți. Studiile arată că un procent de 5% din copiii de varsta scolara prezinta simptome ADHD (1-2 ...

Este normal ca un copil sa doarma cu ochii deschisi


Multe dintre dumneavoastra ne-au trimis email-uri in care ne intrebati daca "Este normal ca un copil sa doarma cu ...

Ce este hipermenoreea sau menoragia


Hipermenoreea sau menoragia, dupa cum mai este numita, reprezinta o crestere a abundentei si, totodata, a duratei menstruatiei. Hipermenoreea sau menoragia se poate produce in fiecare ...

Ce se intelege prin copil nascut prematur


Din punct de vedere medical si in tratatele de specialitate, cand se foloseste termenul prematur in combinatie cu cuvantul copil, expresia "...
Cautari frecvente similare temei articolului Indemnizatie crestere copil Legea completa::
dosar indemnizatie crestere copilindemnizatie crestere copil pfaintarziere plata indemnizatie crestere copilindemnizatie crestere copil 2010 scade
indemnizatie crestere copil pana la 2 aniindemnizatie de crestere copilconditii acordare indemnizatie crestere copilcalculator indemnizatie crestere copil
Ai citit:
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 111 din 8 decembrie 2010. Daca ti-a placut, te rugam sa ii dai Like si Share pe Facebook! Multumim!
Postat in Mamicile Vor Sa Stie pe 2009-10-17
Tag
Ne gasesti pe:
CopiiSiMamici.ro Google+CopiiSiMamici.ro RSS CopiiSiMamici.ro pe Facebook
CopiiSiMamici.ro pe Twitter
Sarcina pe saptamani
Galerii Foto
Analize sarcina
Diversificarea alimentatiei
Citate
Director WEB Gratuit PubTV - SEO Directory
Teme abordate
Copii
Mame
Sarcina
Nastere
Educatie
Dictionar
Dictionar De Vise
Alte informatii:
CONTACT si PUBLICITATE pe site
Despre Noi
Informatii Cookies
Iti mai oferim:
Coloreaza Online
Planse de Colorat
Videoclipuri
Calculator Sarcina
Calculator Culoarea Ochilor Bebelusului
Calculator Calorii
Calculator: Baietel sau Fetita
Calculator Varsta
Emoticoane Facebook
Evenimente
Copyright © 2009 - 2015 SC STILART SOFTWARE SRL - Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare